Türkiye’de Siyasi Liderlik

 

Türkiye’de Siyasi Liderlik : Dönemler, Özellikler ve Karşılaştırmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan Örnekleri / ed. Emre Toros; yaz. Emre Toros … [ve diğ.].
Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011. vi, 201 s.


ISBN 978-975-6707-33-3

FİYATI: 15 TL


İÇİNDEKİLER :

* Giriş / Emre Toros,
* Adnan Menderes / Halil İbrahim Ülker,
* Süleyman Demirel / Fatma Ülkü Selçuk,
* Turgut Özal / Hayriye Özen,
* Recep Tayyip Erdoğan / Emre Toros,
* Sonuç / Emre Toros.

Son yıllardaki akademik çalışmalar sonucunda siyasi liderliğin kendine ait kuvvetli özellikleri olan entelektüel bir araştırma sahasına dönüştüğünü iddia etmek yanlış olmaz. Türkiye bağlamında ise siyasi liderliğin önemi birkaç noktada berraklaşır. Türkiye üzerine çalışan uzmanlar, sıklıkla siyasi liderlik sorunsalı ile karşı karşıya gelir. Bu şaşılacak bir durum değildir, çünkü Türkiye’de siyasetin en önemli bileşkelerinden biri siyasi liderlerin karar ve uygulamaları olagelmiştir.
Türkiye’de siyasi liderlerin toplumsal, iktisadi, siyasal alanları şekillendirmedeki baskın rolleri günümüzde de devam etmektedir.Türkiye’deki siyasi liderlerin uyguladıkları siyasalar, ürettikleri söylemler ve hatta verdikleri günlük demeçlerle siyasetin akışını alt üst edecek güce sahip oldukları rahatlıkla iddia edilebilir. Böyle bir yapıda Türkiye’deki siyasi liderliğin anlaşılması Türk siyasetinin çözümlenmesi için değerli ipuçları sağlayacaktır.
Bu kitabın amacı Türkiye’deki siyasi liderlerin Türk siyasetinde oynadıkları rolü belli bir çerçeve içerisinden incelemek olacaktır. Adı geçen çerçeve ise en az iki kez üst üste tek başına iktidar olan siyasi parti liderlerinin söylem ve faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla bu incelemede aşağıdaki sorular üzerinde çalışılmıştır: Siyasi lider nasıl değerlendirilmelidir? Siyasi liderlerin değerlendirilmesinde kullanılan kıstaslar arasında benzerlikler kurulabilir mi? İki dönem üst üste tek başına iktidar olabilecek kadar başarılı performans sergileyen siyasi liderlerin, üçüncü defa aynı başarıyı göstermeleri hangi koşullara bağlı olabilir? Bu koşullar eğer liderin söylem ve faaliyetleri üzerinden incelenebilirse, bu incelemeye hangi dış değişkenleri eklemek gerekir?