Türkiye'de kadın girişimci ve küçük işletmesi

Türkiye'de kadın girişimci ve küçük işletmesi: Fırsatlar, sorunlar, beklentiler ve öneriler/ Doç. Dr. Mehmet Ali Gürol. Ankara: Atılım Üniversitesi, 2000. 376 p.
Atılım Üniversitesi yayın no: 2, İşletme Fakültesi yayın no: 1.


Entrepreneurship Women in business HB615

ISBN: 975-6707-01-1

FİYATI: 10 TL.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞİMCİ (ENTREPRENEUR) VE GİRİŞİMCİLİK (ENTREPRENEURSHİP)
Tanımlar ve girişimcilik süreci
Yaratıcılık ve yenilikçiliğin girişimcilikteki rolü
GİRİŞİMCİLER İÇİN PİYASAYA GİRİŞ STRATEJİLERİ
Varolan bir iţin satýn alınması
Franchise sözleţmesi (Franchising)
Temelden baţlayarak yeni bir giriţim kurulmasý (Starting a new business from scratch)
Evde yerleţik giriţimler (Home-Based Businesses)
Çalışanların girişimciliği (Labor-Entrepreneurship) ve işlerini satın almaları (Employee ownership)
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER VE YÖNETİMLERİ
Giriţimcilik genelinde bir sonraki aţama: Küçük ve orta ölçekli iţletmeler
Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde küçük ve orta ölçekli iţletmelerle ilgili uygulama
Küçük iţletmelerin fon kaynaklarý
Küçük ve orta ölçekli iţletmelerin yönetimleri ve örgüt yapýları
ÇALIŢMA YAŢAMI VE GİRİŞİMCİLİKTE KADININ ROLÜ
Çalışma yaşamında kadın
Girişimcilik alanında kadın
Osmanlı toplumu ve günümüz Türkiye'sine ilişkin değerlendirmeler
SORUNLAR BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Konuya genel bir bakış
Finansal alandaki sorun, beklenti ve olası çözüm şekilleri
Hukuki alanda aşılması gereken engeller ve ekonomik ve toplumsal çerçevede yeni düzenlemeler ilişkin beklentiler
Örgütlenme düzeyinde gerçekleţtirilebilecek düzenlemeler
Kadının toplumdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yerini alabilmesi amacıyla
Gerçekleţtirilebilecek düzenleme ve uygulamalar
Eğitim/danışmanlık hizmetleri konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri
Girişimci kadınlara kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi (Bir küçük girişimci kadınlar bankasının kurulması)
Bireysel girişimciliğe karşın kollektif girişimcilik alternatifi

Kadının günümüz toplumları içerisinde toplum ve iş yaşamındaki başarılarıyla kendini büyük ölçüde kanıtlaması, onun toplumdaki yeri hakkındaki düşünce, görüş ve inançların da büyük çapta değişmesine neden olmuştur. Bugün artık global düzeyde, dünya genelinde -yalnız gelişmiş endüstri ülkelerinde, nisbeten yavaş bir gelişim halinde olan ülkelerde de- ekonomik, sosyal, siyasal alanlar ve toplumsal yaşamın diğer fazlarında, "kadın konsepti", eskiye oranla, daha farklı bir şekilde algılanmaktadır. Bu konudaki eski değerler, geçmişten kaynaklanan inanç ve geleneklerin geçerliliklerini yitirmeye başlamaları ile -batıdaki rol modellerinin de etkisi ile- yerlerini yenilerine bırakmaktadırlar.
Günümüzde bu konuda yapılan araştırmalar, kadınların çalışma yaşamı ve girişimcilikte eskiye oranla belirgin bir aşama yaptıklarını ortaya koymaktadır. ABD'de gerçekleştirilen araştırmalarda, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere, günümüzde yeni oluşturulan ABD kökenli firmaların üçte ikisinin kadınlar tarafından kurulduğunu, kadın girişimci sayısının arttığını ve bazı özellik ve nitelikleri itibari ile kadınların girişimciliğe, karşı cinslerine oranla daha yatkın olduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışma, konular itibari ile beş bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde girişimcilik konusu genel başlıklar altında incelenmiş, son iki bölüm kadın çalışma yaşamında kadına ve kadın girişimcilere ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, genel hatları ile çalışma yaşamında kadın ve kadının işgücündeki yerine, girişimcilik alanında kadın konusuna ve Türkiye'de kadının çalışma yaşamına ilişkin hukuksal düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak beşinci bölümde, konunun finansal, hukuki, eğitim/danışmanlık alanlarında ve örgütlenme ile ilgili aşılması gereken engeller, beklentiler ve çözüm önerileri gözden geçirilerek irdelenmiţ, bunun dışında, kadının toplumumuzdaki geleneksel rolü nedeniyle yaşanan sorunlar ve iş yaşamında hak ettiği yer alabilmesi için gerçekleştirilebilecek düzenleme ve uygulamalar üzerinde durulmuştur.Bölümde ayrıca bu alanda belli bir çözüm getireceğine inanılan bir öneri olarak, "yalnızca küçük girişimci kadınlarımıza kredi sağlayan bir finansal kuruluşun tesisi" ve "bireysel girişimciliğe karşın kolektif girişimcilik alternatifi" konularına değinilmiştir.